Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli chcesz umówić lub odwołać wizytę zrób to telefonicznie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
  • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
  • Dziecko powinno posiadać własne artykuły do pisania.

O Poradni

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach to miejsce stworzone z myślą o dzieciach. To ich dobro, prawidłowy rozwój intelektualny i emocjonalny jest ostatecznym celem wszystkich naszych działań. Jest to miejsce przyjazne, bezpieczne, w których pomoc znajdują dzieci, a także rodzice i nauczyciele napotykający trudności w trakcie swojej niełatwej misji wychowania i nauczania. Działa nieprzerwanie od 1.09.1969r.

    Tutaj może przyjść każdy. Nie wartościujemy problemu, z którym zwracacie się do nas. Słuchamy uważnie każdego dziecka, rodzica i nauczyciela. Staramy się pomóc wskazując możliwe, najlepsze drogi rozwiązania trudnej sytuacji. Chcemy być przewodnikami lub po prostu towarzyszami na krętej ścieżce rozwoju każdego dziecka.

    Źródłem naszej satysfakcji jest takie ukierunkowanie pracy rodziców i nauczycieli oraz wsparcie udzielone każdemu dziecku, które zmierza do osiągnięcia przez dziecko najwyższego możliwego dla niego poziom rozwoju.

    Pomoc, której udzielamy jest bezpłatna a korzystanie z niej jest dobrowolne. Obowiązuje nas tajemnica. Żaden rodzic czy nauczyciel nie powinien więc czuć skrępowania przychodząc do nas. Szanujemy każdego, kto się do nas zwraca. Doceniamy jego odwagę szukania pomocy i wsparcia w uczeniu i wychowaniu swoich dzieci lub wychowanków. Udzielamy pomocy dzieciom od urodzenia do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach wspomaga uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w formie diagnozowania, opiniowania, orzekania, prowadzenia terapii, udzielania porad, konsultacji, działania profilaktyczne i interwencyjne. 

    Można znaleźć nas nie tylko w siedzibie naszej poradni, ale również w szkołach położonych na terenie Powiatu Lubelskiego. Na terenie tych placówek udzielamy porad i konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom. Takie nasze działania pozwalają nam poznać,
a jednocześnie lepiej zrozumieć środowisko ucznia, a tym samym skuteczniej mu pomóc.
W szkołach i przedszkolach prowadzimy zajęcia profilaktyczne dla uczniów, ukierunkowane na rozwijanie ich kompetencji społecznych, umiejętności uczenia się, koncentracji uwagi,
a także zapobieganie różnym zaburzeniom zachowania i uzależnieniom. Prowadzimy tam również spotkania informacyjne i warsztaty dla nauczycieli, rodziców na interesujące ich tematy. Każdą placówkę, grupę uczniów, rodziców, nauczycieli, a także każdą pojedynczą osobę traktujemy indywidualnie i z całą starannością pochylamy się nad jej potrzebami
i problemami.  

    Poradnia zatrudnia osoby kompetentne, rzetelne, nieustannie podnoszące swoje umiejętności, otwarte i życzliwe. Praca nad tworzeniem środowiska przyjaznego dziecku, współpraca z rodzicami i nauczycielami a przede wszystkim pomoc dziecku w jego rozwoju to nasza pasja. Praca trudna, wymagająca, ale przynosząca wiele satysfakcji.  Nic bowiem tak nie cieszy, jak obserwowanie rozwoju dziecka, jego postępów, towarzyszenie w budowaniu poczucia własnej wartości i szacunku do siebie i innych.

Jesteśmy dla Was i zmieniamy się dla Was.